Thursday, May 19, 2011

Bunking plan for us at Mount Kinabalu

Ladies
1) Jie Yi/ Cassandra
2) Kuzhalini/ Deepika
3) Fathiah/ Iffah
4) Carven/ Ming Yi/ Nicole

Men
5) Enoch/ Brendan
6) Joshua/ Jun Jie
7) Imanni/ Chang Han
8) Daniel/ Ian
9) Godfrey/ Mathew
10) Edwin/ Kevin

No comments:

Post a Comment